Social Media

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Postaw mi kawę na buycoffee.to

Regulamin Portalu Internetowego Pregierz.pl

Spis Treści:
1.Postanowienia ogólne
2.Ogólne zasady korzystania z portalu
3.Treści użytkowników
4.Usługi elektroniczne na portalu
5.Ograniczenie, zawieszenie i zakończenie świadczeń usług elektronicznych
6.Kontakt z Pregierz.pl
7.Reklamacje dotyczące portalu internetowego
8.Ustawowe prawo odstąpienia od umowy
9.Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
10.Postanowienia dotyczące użytkowników niebędących konsumentami
11.Prawa autorskie do portalu internetowego
12.Postanowienia końcowe
Dziękujemy za odwiedzenie naszego portalu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://pregierz.pl (dalej jako: „Pregierz.pl”, „Portal Internetowy” lub „Portal”).
Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Portalu Internetowego, w szczególności zasad i warunków korzystania z treści zamieszczonych na Portalu oraz publikacji własnych treści przez użytkowników. Niniejsze warunki regulują zasady korzystania z funkcjonalności oraz zasobów Portalu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem.
Redakcja Pregierz.pl

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Właścicielem Portalu Internetowego jest spółka My Załatwimy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bystrzycy Kłodzkiej (adres siedziby i do korespondencji: ul. Marii Konopnickiej 2B/33, 57-500 Bystrzyca Kłodzka), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000842535; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5000,00 zł; Nip 8811498529, Regon 386137040 oraz adres poczty elektronicznej: biuro@myzalatwimy.pl (dalej jako: „Usługodawca”).
2.Redagowaniem treści na Portalu Internetowym w imieniu Usługodawcy zajmować może się także zespół redakcyjny złożony z wyznaczonych przez Usługodawcę osób.
3.Obok Usługodawcy i redakcji Pregierz.pl na Portalu Internetowym występują również niezależne osoby trzecie korzystające z Portalu (dalej jako: „Użytkownicy”), które mogą wyszukiwać i przeglądać zamieszczone na stronach Portalu treści, a także udzielać się, w szczególności poprzez publikację swoich postów, ogłoszeń, wpisów, komentarzy i opinii.
4.Regulamin skierowany jest do wszystkich Użytkowników korzystających z Portalu Internetowego, chyba że dane postanowienie stanowi inaczej. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkowników będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na Prawach Konsumenta przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo przysługuje tym przepisom.
5.Określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenia:
a. FORMULARZ KONTAKTOWY – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny na stronach Portalu Internetowego, umożliwiający Użytkownikowi wysłanie zapytania lub wiadomości do Usługodawcy.
b. KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
c. KOMENTARZ, WPIS – każdy komentarz, wpis, niezależnie od jego nazwy, dodany przez Użytkownika niebędącego Konsumentem do Portalu prowadzonego przez Pregierz.pl, który zawiera informacje na temat zawartych treści na Portalu. Komentarze, Wpisy mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
d. KONSUMENT – osoba fizyczna, dla której korzystanie z Portalu Internetowego i jego Usług Elektronicznych nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
e. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Użytkownikom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach na Portalu Internetowym.
f. PRAWO AUTORSKIE – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.).
g. PROGRAM PARTNERSKI – program partnerski prowadzony przez Usługodawcę dla Użytkowników za pośrednictwem Portalu Internetowego na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
h. PORTAL INTERNETOWY, PORTAL – portal internetowy prowadzony przez Usługodawcę i dostępny pod adresem internetowym https://pregierz.pl wraz z subdomenami.
i. PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA – osoba fizyczna, dla której korzystanie z Portalu Internetowego i jego Usług Elektronicznych jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z okoliczności wynika, że nie posiada to dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
j. REGULAMIN – niniejszy regulamin Portalu Internetowego.
k. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Portalu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
l. USŁUGODAWCA – spółka My załatwimy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bystrzycy Kłodzkiej (adres siedziby i do korespondencji: ul. Marii Konopnickiej 2B/33, 57-500 Bystrzyca Kłodzka), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000842535; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Nip 8811498529, Regon 386137040 oraz adres poczty elektronicznej: biuro@myzalatwimy.pl
m. UŻYTKOWNIK – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która korzysta lub zamierza korzystać z Portalu Internetowego oraz jego Usług Elektronicznych. Użytkownikiem może być także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Portalu Internetowego przez reprezentujące ją osoby fizyczne.
n. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

2.OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU

1.Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Portalu Internetowego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, tematyką oraz niniejszym Regulaminem, a w szczególności w zgodzie z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Użytkowników oraz osób trzecich.
2.Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Użytkownikowi zabrania się przesyłania za pośrednictwem Portalu niezamówionych informacji handlowych (spam). Użytkownik obowiązany jest powstrzymać się od podejmowania działań, które mogą zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Portalu.
3.Dla prawidłowego korzystania z Portalu Internetowego, niezbędne jest spełnienie przez Użytkownika następujących wymagań technicznych: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej (w przypadku rejestracji Konta lub subskrypcji Newslettera); (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
4.Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z Portalu Internetowego jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w okresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Portalu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę na Portalu Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania na Portalu Internetowym plików Cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Portalu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Portalu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (np. korzystanie z Usług Elektronicznych oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).

3.ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KORZYSTANIE Z PORTALU

1.Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane na Portalu Internetowym przez Użytkowników dane, jeśli nie wie o bezprawnym charakterze tych danych lub związanej z nimi działalności. Usługodawca nie ma prawnego obowiązku sprawdzania oraz weryfikacji tych danych, jednakże w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, Usługodawca podejmuje odpowiednie kroki w celu niezwłocznego uniemożliwienia dostępu do tych danych na Portalu Internetowym.
2.Usługodawca nie gwarantuje aktualności, rzetelności i wiarygodności danych zamieszczanych na Portalu Internetowym przez Użytkowników. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowość tych danych, z zastrzeżeniem, że pozostaje to bez uszczerbku dla ewentualnej odpowiedzialności Usługodawcy wobec Użytkownika będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta, przewidzianej przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
3.Usługodawca podejmuje należyte starania, aby korzystanie z Portalu Internetowego było zrozumiałe i przejrzyste dla Użytkowników, jednak nie może zagwarantować, że Użytkownik będzie potrafił obsługiwać samodzielnie Usługi Elektroniczne albo że okażą się ona przydatne w osiągnięciu celów oczekiwanych przez Użytkownika. Usługodawca udostępnia Portal w formie, w jakiej został on dostarczony i nie czyni żadnych dorozumianych lub wyrażonych otwarcie zapewnień co do jego użyteczności do konkretnych zastosowań, co nie wyłącza ani nie ogranicza ewentualnej odpowiedzialności Usługodawcy wobec Użytkownika będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta, przewidzianej przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
4.Korzystanie z Portalu Internetowego wiąże się ze standardowymi zagrożenia występującymi w sieci Internet. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z Usług Elektronicznych, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju złośliwe oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód lub uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych Użytkownika. Dla uniknięcia zagrożeń z tym związanych, Usługodawca zaleca, aby Użytkownik zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.
5.Usługodawca dokłada należytych starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Portalu Internetowego. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Portalu Internetowego oraz jego Usług Elektronicznych, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS – distributed denial of service), możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Portalu. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Portalu oraz jego zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi. Usługodawca informuje Użytkowników o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem, podając także szacowaną długość trwania planowanej przerwy.

4.TREŚCI UŻYTKOWNIKÓW

1.Jedną z podstawowych funkcjonalności Portalu Internetowego jest możliwość wprowadzania przez Użytkowników własnych treści, które przechowywane są następnie w systemie teleinformatycznym Portalu i mogą stać się widoczne dla innych osób korzystających z Pregierz.pl. Treści, o których mowa w niniejszym punkcie 4. Regulaminu, obejmują wszelkie formy wypowiedzi, posty, komentarze, oceny, opinie, w tym zdjęcia i inne materiały graficzne dodawane przez Użytkownika na stronach Portalu lub przesyłane za jego pośrednictwem.
2.Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie transmitowane, przechowywane, udostępniane, rozpowszechniane i publikowane przez siebie w ramach Portalu treści i dane.
3.Użytkownik umieszczając lub przesyłając jakiekolwiek treści i dane w ramach Portalu obowiązany jest posiadać wszelkie wymagane prawa i zezwolenia do umieszczania takich treści i danych na Portalu, w szczególności prawa autorskie lub wymagane licencje, zezwolenia i zgody na ich wykorzystywanie, rozpowszechnianie, udostępnianie, publikację itd., zwłaszcza prawo publikowania i rozpowszechniania w sieci Internet, systemie on-line oraz prawo do wykorzystania i rozpowszechniania wizerunku w przypadku treści, które obejmują wizerunek osób trzecich.
4.Wszelkie wypowiedzi, oceny, opinie, komentarze i reakcje zamieszczane przez Użytkowników na Portalu zawierają ich własne opinie i nie stanowią opinii Usługodawcy.
5.Z chwilą zamieszczenia przez Użytkownika na Portalu jakichkolwiek treści, do których prawa autorskie lub inne wymagane prawem zezwolenia przysługują Użytkownikowi, udzielona zostaje Usługodawcy nieodpłatna, niewyłączna, zbywalna i przenoszalna licencja na korzystanie z otrzymanych treści, obejmująca prawo do korzystania z autorskich praw majątkowych, bez ograniczeń co do terytorium i czasu (lecz nie krócej niż przez okres korzystania z Usług Elektronicznych Pregierz.pl), na następujących polach eksploatacji: (1) trwałego lub czasowego rozpowszechniania, wyświetlania, odtwarzania oraz przechowywania tych treści techniką cyfrową, w tym za pośrednictwem komputera, urządzeń mobilnych oraz sieci Internet, w zakresie prawidłowego świadczenia Usług Elektronicznych na rzecz wszystkich Użytkowników Portalu oraz możliwości prowadzenia promocji i reklamy Portalu za pośrednictwem profili Usługodawcy oraz grup dyskusyjnych, stron i fanpage’y powiązanych z Portalem Internetowym w mediach społecznościowych; (2) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia tych treści w całości lub w części, techniką cyfrową, w zakresie, w którym dla rozpowszechniania, wyświetlania, odtwarzania oraz ich przechowywania w wyżej przewidzianych celach i zakresie niezbędne jest ich zwielokrotnienie; (3) publicznego udostępniania za pośrednictwem strony internetowej Portalu oraz profili Usługodawcy, grup dyskusyjnych, stron i fanpage’y powiązanych z Portalem Internetowym w mediach społecznościowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. Nadto, Użytkownik zobowiązuje się nie wykonywać w stosunku do Usługodawcy autorskich praw osobistych do ww. treści oraz zezwala Usługodawcy na ich udostępnianie bez oznaczenia autorstwa (imienia i nazwiska, nazwy) Użytkownika.
6.W przypadku skierowania jakichkolwiek roszczeń przeciwko Usługodawcy, których podstawę będzie stanowiło bezprawne wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie treści przez Użytkownika na Portalu, ze strony osób trzecich, w tym organów administracji publicznej, z tytułu naruszenia ich praw autorskich lub z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych lub innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa, Użytkownik zobowiązuje się do zwolnienia Usługodawcy z odpowiedzialności za dokonane przez Użytkownika naruszenia, zaspokojenia roszczeń ww. osób trzecich oraz kar lub innych kosztów nałożonych przez właściwe organy administracji publicznej na Usługodawcę oraz do zwolnienia Usługodawcy z obowiązku świadczenia z tego tytułu oraz naprawienia na zasadach ogólnych szkody poniesionej przez Usługodawcę.

5.USŁUGI ELEKTRONICZNE NA PORTALU INTERNETOWYM

1.Korzystać z Usług Elektronicznych na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Użytkownik.
2.Korzystanie z Usług Elektronicznych jest nieodpłatne, chyba że Regulamin stanowi inaczej.
3.Użytkownik może w szczególności korzystać z następujących Usług Elektronicznych:
a. przeglądanie i komentowanie artykułów
b. subskrypcja Newslettera,
c. wysyłanie zapytań i wiadomości za pomocą Formularzy Kontaktowych rozmieszczonych na stronach Portalu Internetowego,
4.Przeglądanie Portalu możliwe jest dla wszystkich odwiedzających Portal Internetowy bez potrzeby podawania jakichkolwiek danych albo dokonywania innych czynności. Usługodawca i jego zespół redakcyjny publikują artykuły, aktualności oraz inne treści związane z tematyką Portalu Internetowego.
5.Usługodawca umożliwia Użytkownikom dodawanie komentarzy pod artykułami. Komentarze Użytkowników wyrażają wyłącznie ich własną opinię i nie stanowią opinii Usługodawcy. Niedozwolone jest zamieszczanie komentarzy naruszających zasady netykiety oraz zawierających informacje, które są nieprawdziwe lub mogą wprowadzić w błąd Usługodawcę oraz innych Użytkowników, a także zawierające treści reklamowe lub promujące bezpośrednio albo pośrednio inne strony, firmy, produkty i usługi. Komentarze Użytkowników powinny odnosić się do komentowanego artykułu.
6.Wszelkie treści dostępne na Portalu mają charakter wyłącznie informacyjny. Artykuły na Portalu mogą zawierać prywatne i subiektywne opinie redaktorów Portalu na przedstawione w nich tematy. Usługodawca dokłada należytej staranności w celu aktualizacji oraz weryfikacji prawdziwości prezentowanych na Portalu danych. Usługodawca nie gwarantuje jednak aktualności i rzetelności danych zamieszczanych w komentarzach przez Użytkowników.
7.Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, zaprzestania korzystania z Portalu poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej lub opuszczenie strony Portalu Internetowego.
8.Korzystanie z Formularza Kontaktowego możliwe jest po przejściu do zakładki „Kontakt” albo innego miejsca na Portalu Internetowym, w którym zamieszczony został Formularz Kontaktowy. Wysłanie zapytania lub wiadomości za pomocą formularza wymaga dokonania dwóch kolejnych kroków przez Użytkownika – (1) wypełnienia Formularza Kontaktowego danymi wskazanymi jako obowiązkowe i (2) kliknięcia na stronie Portalu Internetowego po wypełnieniu Formularza Kontaktowego pola „Wyślij” lub innego o równoznacznym brzmieniu – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W Formularzu Kontaktowym niezbędne jest podanie przez Użytkownika co najmniej tematu i treści wiadomości kierowanej do Usługodawcy, a także danych kontaktowych Użytkownika: imienia i nazwiska (lub nazwy) oraz adresu poczty elektronicznej, dzięki którym Usługodawca będzie mógł udzielić odpowiedzi. Portal Internetowy może zawierać wiele Formularzy Kontaktowych o różnym przeznaczeniu i funkcjach – w takim wypadku Użytkownik powinien w pierwszej kolejności kierować się nazwą i opisem danego formularza podanymi na stronie.
9.Usługa Elektroniczna Formularz Kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysłania zapytania lub wiadomości za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania wysyłania zapytania lub wiadomości za jego pośrednictwem przez Użytkownika. Wysłanie wiadomości za pomocą Formularza Kontaktowego nie rodzi po stronie Użytkownika żadnych zobowiązań w stosunku do Usługodawcy.

6.OGRANICZENIE, ZAWIESZENIE I ZAKOŃCZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1.Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Portalu Internetowego oraz poszczególnych Usług Elektronicznych w każdym czasie i bez podania przyczyny, zgodnie z warunkami korzystania z nich wskazanymi w niniejszym Regulaminie.
2.Niezależnie od poniższych postanowień pkt. 6 Regulaminu, Usługodawca zastrzega sobie także prawo wezwania Użytkownika do zmiany lub usunięcia jednostkowych treści Użytkownika w ramach Portalu, gdy naruszają one niniejszy Regulamin, wraz z podaniem przyczyny, a w razie bezskutecznego wezwania do samodzielnego usunięcia tych treści. Ponadto, w przypadku, gdy Usługodawca otrzyma urzędowe zawiadomienie lub inną wiarygodną informację, że zamieszczone treści lub związana z nimi działalność mają charakter bezprawny, Usługodawca zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jest uprawniony do niezwłocznego uniemożliwienia dostępu do tych treści bez wcześniejszego wezwania Użytkownika.
3.Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia, zawieszenia, a w ostateczności także zakończenia świadczenia swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Użytkownika. W przypadku Użytkowników wystawiających swoje Ogłoszenia lub Wpisy może to nastąpić również w odniesieniu do poszczególnych Ogłoszeń lub Wpisów wystawianych przez tych Użytkowników na Portalu. Działania, o których mowa powyżej, Usługodawca podejmuje tylko wtedy i w takim zakresie, w jakim są one konieczne, przy zachowaniu następujących warunków:
a. Podstawami ograniczenia, zawieszenia, a w ostateczności także zakończenia świadczenia Usług Elektronicznych na rzecz danego Użytkownika mogą być:
a1.podanie przez Użytkownika w ramach Portalu niepełnych (w przypadku, kiedy są obowiązkowe) lub nieprawdziwych danych kontaktowych (np. imię i nazwisko, adres e-mail);
a2.Usługodawca prowadzi weryfikację Użytkownika na podstawie Regulaminu.
a3.wystawienie Wpisu przez Użytkownika narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa, dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego lub prawa osób trzecich;
a4.wysyłanie wiadomości o charakterze spamu do innych Użytkowników, w tym również treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania z serwisów konkurencyjnych wobec Portalu Internetowego, w tym także adresów stron internetowych, nazw oraz logo takich stron, a także wiadomości mających na celu wyłudzenie danych, w tym danych poufnych takich jak hasło do Konta;
a5.działania danego Użytkownika grożą naruszeniem renomy Usługodawcy i jego Portalu Internetowego;
a6.zaleganie przez Użytkownika z jakimikolwiek wymagalnymi należnościami na rzecz Usługodawcy;
a7.działania Użytkownika stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa Portalu Internetowego, Usługodawcy lub jego Użytkowników albo grożą zakłóceniem prawidłowego funkcjonowania Portalu;
a8.obowiązek prawny lub regulacyjny, na podstawie którego Usługodawca zobowiązany jest do zakończenia świadczenia całości swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Użytkownika;
a9.skorzystanie przez Usługodawcę z prawa do zakończenia świadczenia usług z nadrzędnego powodu, który wynika z prawa krajowego zgodnego z prawem Unii Europejskiej;
a10.wielokrotne naruszenie Regulaminu przez Użytkownika.
b. Ograniczenie Usług Elektronicznych polega na czasowym ograniczeniu Użytkownikowi dostępu do niektórych Usług Elektronicznych, np. wyłączenie niektórych funkcjonalności jednego lub wszystkich Kont Użytkownika na stronach Portalu (takich jak dodawanie Komentarzy, udzielanie się na Forum itp.).
c. Zawieszenie Usług Elektronicznych polega na czasowym wyłączeniu Użytkownikowi dostępu do wszystkich Usług Elektronicznych, np. zawieszeniu możliwości logowania do jednego lub wszystkich Kont Użytkownika na stronach Portalu. W czasie zawieszenia Konta nie jest możliwe korzystanie z jego funkcjonalności i zasobów. Zawieszenie Konta może powodować ponadto wycofanie wszystkich wystawianych za jego pośrednictwem Komentarzy lub Wpisów.
d. W czasie ograniczenia lub zawieszenia Usług Elektronicznych Użytkownik obowiązany jest podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyny, która była podstawą decyzji o ograniczeniu lub zawieszeniu, a po ich usunięciu obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Usługodawcę.
e. Ograniczenie lub zawieszenie Usług Elektronicznych trwa nie dłużej niż do czasu ustania przyczyny będącej podstawą do ich zastosowania. Usługodawca cofa w takim wypadku nałożone ograniczenia lub zawieszenie bez zbędnej zwłoki. Ograniczenia lub zawieszenie mogą być cofnięte także w przypadku potwierdzenia przez Użytkownika usunięcia przyczyny będącej podstawą do ich zastosowania, niezwłocznie po otrzymaniu takiego potwierdzenia od Użytkownika.
f. Usługodawca podejmuje decyzję o wyborze sposobu i zakresu ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia świadczenia Usług Elektronicznych na rzecz danego Użytkownika w sposób rozsądny, konieczny i proporcjonalny do charakteru i zakresu zaistnienia podstaw do podjęcia określonej decyzji oraz jej konsekwencji dla danego Użytkownika. Usługodawca przed podjęciem decyzji w miarę możliwości wzywa Użytkownika do zaprzestania naruszeń, a dopiero jeżeli wezwanie okaże się bezskuteczne lub niemożliwe – Usługodawca może podjąć stosowną decyzję. Usługodawca w pierwszej kolejności zobowiązuje się podjąć decyzję o ograniczeniu, a następnie dopiero o zawieszeniu świadczenia Usług Elektronicznych, jeżeli samo ograniczenie okaże się niewystarczające lub niecelowe (np. ze względu na rażący charakter naruszeń). Zakończenie świadczenia Usług Elektronicznych jest traktowane jako ostateczne rozwiązanie z Użytkownikiem umowy o korzystanie z usług Portalu Internetowego i jego podstawą mogą być jedynie przyczyny wskazane w pkt. 6.4 lit. a) ppkt. x-xii Regulaminu. Zakończenie świadczenia Usług Elektronicznych pociąga za sobą usunięcie wszystkich Kont Użytkownika w ramach Portalu Internetowego i jego subdomen, przypisanych do nich danych oraz wystawionych Komentarzy i Wpisów. Zakończenie świadczenia Usług Elektronicznych może wiązać się dodatkowo z blokadą adresu IP Użytkownika przez stronę Portalu Internetowego, gdy wcześniejsze działania Użytkownika zagrażały bezpieczeństwu Portalu, Usługodawcy lub innych Użytkowników korzystających z Portalu.
g. W przypadku podjęcia decyzji o ograniczeniu lub zawieszeniu świadczenia Usług Elektronicznych na rzecz danego Użytkownika, Usługodawca przekazuje temu Użytkownikowi – zanim decyzja o ograniczeniu lub zawieszeniu stanie się skuteczna lub najpóźniej w momencie, w którym staje się ona skuteczna – uzasadnienie tej decyzji w wiadomości przesłanej drogą poczty elektronicznej.
h. W przypadku, gdy Usługodawca podejmuje decyzję o zakończeniu świadczenia wszystkich swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Użytkownika, przekazuje temu Użytkownikowi, co najmniej 30 dni przed dniem, w którym decyzja o zakończeniu świadczenia Usług Elektronicznych staje się skuteczna, uzasadnienie tej decyzji w drodze wiadomości przesłanej drogą poczty elektronicznej. Okres powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma zastosowania w przypadku, gdy Usługodawca:
i. podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zakończenia świadczenia całości swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Użytkownika w sposób uniemożliwiający mu dotrzymanie tego okresu powiadomienia,
j. korzysta z prawa do zakończenia świadczenia usług z nadrzędnego powodu, który wynika z prawa krajowego zgodnego z prawem Unii Europejskiej,
k. może wykazać, że dany Użytkownik wielokrotnie naruszył Regulamin, co skutkuje zakończeniem świadczenia całości danych Usług Elektronicznych. W powyższych przypadkach, gdy okres powiadomienia nie ma zastosowania, Usługodawca przekazuje danemu Użytkownikowi, bez zbędnej zwłoki, uzasadnienie tej decyzji w drodze wiadomości przesłanej drogą poczty elektronicznej.
l. Uzasadnienie decyzji Usługodawcy o ograniczeniu, zawieszeniu lub zakończeniu świadczenia Usług Elektronicznych musi zawierać odniesienie do konkretnych faktów lub okoliczności – w tym treści powiadomień otrzymanych od stron trzecich, jeśli ma to zastosowanie – które doprowadziły do podjęcia przez Usługodawcę danej decyzji, a także odniesienie do mających zastosowanie podstaw tej decyzji, o których mowa w punkcie 6.2 lit. a) Regulaminu. Usługodawca nie musi podawać (1) uzasadnienia w przypadku, gdy podlega on prawnemu lub regulacyjnemu obowiązkowi nieprzedstawiania konkretnych faktów lub okoliczności albo (2) odniesienia do mającej zastosowanie podstawy lub mających zastosowanie podstaw, w przypadku, gdy może wykazać, że dany Użytkownik wielokrotnie naruszył Regulamin, co skutkuje zakończeniem świadczenia całości danych Usług Elektronicznych.
ł. W przypadku ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia Usług Elektronicznych, Usługodawca zapewnia Użytkownikowi możliwość wyjaśnienia faktów i okoliczności w ramach postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w pkt. 8 Regulaminu. W przypadku cofnięcia decyzji o ograniczeniu, zawieszeniu lub zakończeniu usług przez Usługodawcę, przywraca on bez zbędnej zwłoki Użytkownikowi dostęp do tych usług, w tym również przywracając mu dostęp do danych osobowych lub innych danych, który wynikał z korzystania przez niego z Usług Elektronicznych zanim decyzja o tym ograniczeniu, zawieszeniu lub zakończeniu stała się skuteczna.
m. Zakończenie Użytkownikowi dostępu do Usług Elektronicznych w jakimkolwiek trybie pozostaje bez uszczerbku dla możliwości przechowywania danych tego Użytkownika przez okres niezbędny dla realizacji pozostałych celów przetwarzania (innych niż świadczenie Usług Elektronicznych) zgodnych z polityką prywatności Portalu Internetowego)

7.KONTAKT Z PREGIERZ.PL

1.Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (adres e-mail: redakcja@pregierz.pl) oraz Formularz Kontaktowy dostępny na stronie Portalu Internetowego, za pośrednictwem których Użytkownicy mogą wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Portalu Internetowego i jego Usług Elektronicznych. Użytkownicy mogą kontaktować się z Usługodawcą również na inne prawnie dopuszczalne sposoby, korzystając z danych Usługodawcy wskazanych na wstępie Regulaminu.

8.REKLAMACJE DOTYCZĄCE PORTALU INTERNETOWEGO

2.Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Użytkownika za działanie Portalu Internetowego i jego Usług Elektronicznych są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
3.Reklamacje związane z działaniem Portalu Internetowego i korzystaniem z Usług Elektronicznych należy składać bezpośrednio do Usługodawcy, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: redakcja@pregierz.pl albo za pomocą Formularza Kontaktowego dostępnego na stronie Portalu Internetowego.
4.Zaleca się podanie przez Użytkownika w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) oczekiwań Użytkownika; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
5.Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika niezwłocznie, nie później niż w terminie 90 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

9.USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.Niniejszy punkt 9. Regulaminu i wszystkie postanowienia w nim zawarte mają zastosowanie do Użytkowników będących Konsumentami.
2.Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w pkt. 9.4 oraz kosztów określonych w pkt. 9.6 Regulaminu.
3.Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone zgodnie z danymi kontaktowymi Usługodawcy podanymi na wstępie Regulaminu. Konsument może w tym celu skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
4.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi m. in. w odniesieniu do umów o świadczenie usług (np. Usług Elektronicznych), jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
5.W przypadku umów o świadczenie usług (w tym Usług Elektronicznych) bieg terminu do odstąpienia od umowy liczy się od dnia zawarcia umowy.
6.W przypadku usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
7.Zawarte w niniejszym punkcie 9. Regulaminu postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się również do Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta.

10.POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1.Niniejszy punkt 10. Regulaminu i wszystkie postanowienia w nim zawarte mają zastosowanie jedynie do Użytkowników będących Konsumentami.
2.Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
3.Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
4.Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w dni robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
5.Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla Konsumentów dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

11.POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

1.Niniejszy punkt 11. Regulaminu i wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Użytkownika niebędącego Konsumentem, a także niebędącego Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta.
2.Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej
z Użytkownikiem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Użytkownika żadnych roszczeń
w stosunku do Usługodawcy.

3.W przypadku uzasadnionych podejrzeń dotyczących prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Użytkownika (np. w ramach Konta, Wpisu, Komentarza), Usługodawca jest uprawniony podjąć działania zmierzające do zweryfikowania tych informacji. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m. in. do zażądania od Użytkownika przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń, dokumentów rejestrowych lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca może również zastosować ograniczenie lub zawieszenie Usług Elektronicznych na rzecz Użytkownika, zgodnie z pkt. 6.2 lit. a) Regulaminu.
4.Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania zdarzenia o charakterze siły wyższej (np. przerwy w dostawie prądu lub dostępie do Internetu, włamania hackerskie, katastrofy naturalne, powodzie, pożary, trzęsienia ziemi, epidemie, rozruchy, zamieszki i wojny, akty władzy wykonawczej i ustawodawczej) lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.
5.Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

12.PRAWA AUTORSKIE DO PORTALU INTERNETOWEGO

1.Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Portalu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną przepisów Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Portalowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia.
2.Portal Internetowy należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie Prawno autorskiej. Użytkownik nie ma prawa kopiować Portalu Internetowego za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Użytkownik zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Portalu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.
3.Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4.Szczegółowe zasady dotyczące współpracy z portalem Pregierz.pl oraz zasady publikacji umieszczone są w odrębnych dokumentach na portalu.

13.WARUNKI ZAMIESZCZANIA KOMENTARZY

1.Komentarze i Wpisy mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Usługodawca nie jest autorem Komentarzy, Wpisów dodawanych przez Użytkowników.
2.Upublicznienie dodanego Komentarza, Wpisu na stronie Portalu wymaga jego wcześniejszego zatwierdzenia przez Usługodawcę. Usługodawca zatwierdza i publikuje Komentarze, Wpisy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 72 godzin od chwili jego dodania, chyba że Komentarz, Wpis narusza warunki niniejszego Regulaminu – w takim wypadku Usługodawca zwraca się do Użytkownika z prośbą o zmianę Komentarza, Wpisu lub nie publikuje go.
3.Przed upublicznieniem Komentarza, Wpisu na Portalu Usługodawca jest uprawniony, by podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Użytkownika w ramach dodanego Komentarza, Wpisu. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m. in. do zażądania od Użytkownika przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń, dokumentów rejestrowych lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca uprawniony jest do wstrzymania publikacji Komentarza, Wpisu do czasu zakończenia weryfikacji.
4.Użytkownikowi dodającemu Komentarz, Wpis zabrania się podszywania pod inne podmioty i osoby trzecie oraz przypisywania sobie własności, autorstwa lub jakichkolwiek praw do cudzej działalności, nazwy, miejsca, produktów i usług itp.
5.Użytkownik obowiązany jest do dostarczania zgodnych ze stanem faktycznym, jasnych, zrozumiałych, rzetelnych i niewprowadzających w błąd informacji na temat. Treść Komentarza, Wpisu nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub praw osób trzecich. Komentarz, Wpis, w tym jego przedmiot i opis, powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze w szczególności poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Użytkowników oraz osób trzecich.
6.Użytkownik obowiązany jest do zamieszczenia Komentarza, Wpisu o treści odpowiadającej tematyce Portalu Internetowego oraz w odpowiedniej kategorii. Treść Komentarza, Wpisu powinna być formułowana w powszechnie zrozumiałej formie oraz w języku polskim.
7.Użytkownik obowiązany jest do niezamieszczania w ramach Komentarza, Wpisu (w tym także poprzez zdjęcia lub inne materiały graficzne) treści bezprawnych oraz treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania z serwisów konkurencyjnych wobec Portalu Internetowego, w tym także adresów stron internetowych, nazw oraz logo takich stron.
8.Użytkownik ma obowiązek bieżącej aktualizacji danych podanych w Komentarzu, Wpisie. Użytkownik może edytować treść Komentarza, Wpisu przez cały okres jego widoczności na Portalu Internetowym, korzystając z odpowiednich opcji dostępnych w ustawieniach Konta, z zastrzeżeniem, że każda edycja wymaga ponownego zatwierdzenia Komentarza, Wpisu przez Usługodawcę zgodnie z Regulaminem.
9.Usługodawca nie gwarantuje Użytkownikowi zainteresowania jego Komentarzem, Wpisem. Usługodawca nie czyni żadnych wyraźnych ani dorozumianych zapewnień co do tego, że Komentarz, Wpis przyczyni się do osiągnięcia oczekiwanych przez Użytkownika celów albo że okaże się przydatny w znalezieniu osób zainteresowanych skorzystaniem z usług i produktów Użytkownika.

14.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Umowy zawierane poprzez Pregierz.pl zawierane są w języku polskim.
2.Zmiany Regulaminu:
a. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z różnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; podlegania obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu; zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług Elektronicznych; dodania lub usunięcia Usług Elektronicznych; konieczności przeciwdziałania nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Portalu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa; zmiany lub wprowadzenia nowych opłat za korzystanie z Usług Elektronicznych; poprawy jakości obsługi Użytkowników; zmiany danych Usługodawcy – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu , oraz innych będących zasadnymi do wprowadzenia przez właściciela Portalu.
b. W przypadku zawarcia umowy o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkownika przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już wykonane i realizowane umowy.
c. Usługodawca może wprowadzić zmiany Regulaminu bez okresu powiadomienia, gdy musi zmienić swój Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Portalu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa lub innymi ważnymi przesłankami, które mają wpływ na bezpieczeństwo Użytkownika oraz samego Portalu.

3.W przypadku uzasadnionych podejrzeń, że Wpis lub Komentarz narusza warunki niniejszego Regulaminu, Użytkownik powinien przesłać do Usługodawcy zgłoszenie, na przykład drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: redakcja@pregierz.pl.
4.Jeśli Usługodawca uzna otrzymane zgłoszenie za zasadne, poinformuje o tym zgłaszającego oraz podejmie wobec autora Wpisu, Komentarza stosowne kroki w zakresie przewidzianym przez postanowienia punktu 6. Regulaminu Pregierz.pl, w tym również uniemożliwi niezwłocznie dostęp do Komentarza, Wpisu, który ma charakter bezprawny.

5.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Prawa Autorskiego; Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Skip to content