Social Media

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Postaw mi kawę na buycoffee.to

Polityka prywatności

Wprowadzenie

Portal internetowy pregierz.pl dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych i przykłada ogromną wagę do kwestii odwiedzających go Użytkowników. Dane te są w sposób szczególny chronione i zabezpieczone przed dostępem osób do tego nie upoważnionych, pregierz.pl szczególną wagę przywiązuje do poszanowania prywatności wszystkich osób, dlatego dane osobowe Użytkowników oferowanych przez nas usług zamieszczania ogłoszeń, oraz informacje o osobach odwiedzających naszą stronę internetową, są wyłącznie wykorzystywane do celów, do których zostały zebrane przez czas nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji tych celów.

Polityka Prywatności Portalu pregierz.pl obowiązuje od 15.12.2022 i może być zmieniana. Oznacza to, że w przyszłości Serwis może wprowadzać modyfikacje w Polityce prywatności. Korzystanie z Serwisu po wejściu w życie zmian oznacza ich akceptację.

Niniejsza polityka prywatności Portalu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników Portalu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora na Portalu Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania na Portalu Internetowym plików cookies, innych podobnych technologii oraz narzędzi analitycznych.

Spis treści:

1.Pojęcia używane w Polityce Prywatności
2.Kto jest administratorem Twoich danych osobowych, forma kontaktu.
3.Podstawy Przetwarzania Danych
4.Cel, zakres i czas gromadzenia danych
5.Dobrowolność udostepnienia danych.
6.Prawo dostępu do danych.
7.Prawo do przenoszenia danych.
8.Prawo do usunięcia danych.
9.Prawo do cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody.
10.Odbiorcy danych na portalu internetowym
11.Portal internetowy i profilowanie
12. Ciasteczka Cookies
13.Postanowienia końcowe
14.Kontakt.

1. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce prywatności i rozpoczynające się dużą literą (np. Rodo, Portal Internetowy, Usługa ) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Portalu Internetowego dostępnym na stronach Portalu Internetowego
Administrator – My załatwimy spółka z o.o. – Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Portalu Internetowego jest spółka wyżej wymieniona z siedzibą w Bystrzycy Kłodzkiej (adres siedziby i do korespondencji: ul. Marii Konopnickiej 2B/33, 57-500 Bystrzyca Kłodzka), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000842535; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP 8811498529, REGON 386137040 oraz adres poczty elektronicznej: biuro@myzalatwimy.pl .
Dane osobowe – oznaczają̨ wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej, do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą̨’’)
Klient – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę z pregierz.pl oraz korzysta lub zamierzająca korzystać z co najmniej jednej Usługi Elektronicznej;

Polityka – niniejszy dokument.
Portal Internetowy – platforma internetowa funkcjonująca na domenie pregierz.pl i prowadzona przez Administratora – zamiennie określana również Serwis.
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Umowa – umowa o świadczenie Usług zawierana albo zawarta między Klientem a pregierz.pl za pośrednictwem Serwisu.

Usługa – każe świadczenie niemające charakteru materialnego, której zakupu dokonuje Klient poprzez Serwis, zawierając pregierz.pl

Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez pregierz.pl na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu;
Umowa – umowa o świadczenie Usług zawierana albo zawarta między Klientem a pregierz.pl za pośrednictwem Serwisu.
Użytkownik – oznacza każdą̨ osobę̨, która odwiedza strony internetowe Administratora
Danych Osobowych lub korzysta z oferowanych przez niego usług.
My załatwimy spółka z o.o. – Właściciel portalu internetowego Pregierz.pl, prowadzonej na, domenie pregierz.pl

2. patrz Administrator

3. Dane osobowe na Portalu Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.
Korzystanie z Portalu Internetowego, w tym zakup odpłatnych Usług Elektronicznych, jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Portalu Internetowego Użytkownika jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że niektóre Usługi Elektroniczne dostępne na Portalu Internetowym będą wymagały podania określonych danych, które mogą zostać uznane za dane osobowe Użytkownika w rozumieniu Rozporządzenia RODO – niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Portalu Internetowego oraz w Regulaminie Portalu Internetowego i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do skorzystania z takiej Usługi Elektronicznej (np. Konto lub Newsletter) skutkuje brakiem możliwości korzystania z tej usługi. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą, chce zawrzeć umowę o świadczenie Usług Elektronicznych z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do skorzystania z usługi wskazany jest uprzednio na stronie Portalu Internetowego oraz w Regulaminie Portalu Internetowego. Ponadto, gdy Użytkownik zawiera z Administratorem odpłatną umowę (np. kupuje promocję Ogłoszenia), podanie danych osobowych jest także wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych.

4. W czasie obecności Użytkownika lub Klienta w Serwisie, w szczególności podczas korzystania z Usług elektronicznych lub dokonywania zakupu Usług udostępnionych przez pregierz.pl w Serwisie albo korzystania z tych Usług, może zostać poproszony o podanie (udostępnienie) swoich danych osobowych. Zakres powierzenia swoich danych występuje w podziale na dane obowiązkowe i nieobowiązkowe, każdorazowo wyszczególnione w przystosowanym formularzu do wprowadzenia tych danych, stosownie do potrzeb danej Usługi lub Usługi Elektronicznej, z której Użytkownik lub Klient zamierza skorzystać. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, lecz czasami niezbędne dla prawidłowego wykonania Usługi lub Usługi Elektronicznej.
Przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione pregierz.pl Przetwarzanie danych w celach marketingowych odbywa się wyłącznie po uzyskaniu odrębnej zgody przez użytkownika lub Klienta Serwisu. Przetwarzanie danych w celach przesyłania informacji handlowej odbywa się wyłącznie po uzyskaniu odrębnej zgody przez użytkownika lub Klienta Serwisu.

Celem Polityki Prywatności i Bezpieczeństwa jest określenie działań podejmowanych przez pregierz.pl w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem Serwisu, takich jak rejestracja, składanie zamówień, utrwalanie danych na serwerach oraz wszelkich innych tożsamych czynności związanych z przetwarzaniem danych przy korzystaniu z Serwisu. Wszelkie działania pregierz.pl podlegają przepisom prawa polskiego, które obowiązują w zakresie ochrony danych oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Rozporządzenie). Polityka Prywatności i Bezpieczeństwa podlega przepisom prawa polskiego i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Rozporządzenie).

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (umowa) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie Usług Elektronicznych (np. w zakresie prowadzenia Konta Użytkownika), której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora, jego Portalu Internetowego oraz dążeniu do świadczenia Usług Elektronicznych

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda) – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Administratora

Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO (obowiązek prawny) w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu i utrzymaniu strony Portalu Internetowego

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu statystyk i analizie ruchu na Portalu Internetowym celem poprawy funkcjonowania Portalu Internetowego i zwiększenia zasięgu świadczonych Usług Elektronicznych

Korzystanie z Usług Elektronicznych udostępnianych przez Administratora – Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych – Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).

Prowadzenie statystyk i analiza ruchu na Portalu Internetowym – Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata) 

Korzystanie ze strony Portalu Internetowego i zapewnienie jej prawidłowego działania – jak powyżej:,, Prowadzenie statystyk i analiza ruchu na Portalu Internetowym’’

Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora – Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wobec Administratora wynosi sześć lat).

Marketing bezpośredni – Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata).

Prowadzenie Newslettera – Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

5. Każdy użytkownik lub Klient Serwisu w celu skorzystania z Usług lub Usług Elektronicznych dysponuje prawem dobrowolnego wprowadzenia danych. W przypadku korzystania z niektórych usług wprowadzenie danych mimo, iż dobrowolne, może okazać się niezbędne dla wykonania Usługi lub Usługi Elektronicznej.
Dane niezbędne (obowiązkowe) do wprowadzenia w przypadku skorzystania z Usługi lub Usługi Elektronicznej każdorazowo pozostają wyszczególnione w formularzu przeznaczonym do wprowadzenia tych danych.

6. Każdy Użytkownik lub Klient Serwisu ma prawo dostępu do danych i ich poprawienia, w szczególności poprzez kontakt z pregierz.pl
W przypadku kontaktu z pregierz.pl ze względów bezpieczeństwa zostanie przeprowadzona weryfikacja Państwa osoby.

7. Na wyraźną pisemną prośbę osoby, której dane są przetwarzane przez pregierz.pl, otrzymasz od nas plik z danymi ustrukturyzowanymi w powszechnie używanym formacie. W ramach tego prawa możesz również wskazać podmiot, któremu jako administrator danych powinniśmy przesłać Twoje dane.
Realizacja tego prawa może potrwać do 45 dni. Jednocześnie ze względów bezpieczeństwa przeprowadzimy weryfikację Twojej osoby, aby mieć pewność, że Twoje dane trafią do właściciela lub podmiotu wskazanego przez właściciela.

8. Szanując prawo użytkowników oraz Klientów pregierz.pl pragniemy poinformować, że każda z osób ma prawo do usunięcia swoich danych. Prawo to określane jest powszechnie jako „prawo do bycia zapomnianym”. pregierz.pl jest zobowiązany do usunięcia wszelkich danych osoby zgłaszającej, z zastrzeżeniem, że nie będzie innej podstawy prawnej do dalszego przetwarzania tych danych, taka podstawa może wynikać z np.: obowiązku przechowywania dokumentacji finansowej. Jeżeli jednak realizacja żądania nie będzie możliwa poinformujemy o tym wraz ze wskazaniem podstawy prawnej.

9. W przypadku wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych przez pregierz.pl dysponujecie Państwo prawem do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

10. Dla prawidłowego funkcjonowania Portalu Internetowego, w tym dla prawidłowego świadczenia przez Administratora Usług Elektronicznych, konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego, przy czym Administrator zapewnia, że w takim przypadku odbywać się to będzie w stosunku do państwa zapewniającego odpowiedni stopień ochrony – zgodny z Rozporządzeniem RODO, a w przypadku innych państw, że przekazanie odbywać się będzie na podstawie standardowych klauzul ochrony danych. Administrator zapewnia, że osoba, której dane dotyczą ma możliwość uzyskania kopii swoich danych. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

Dane osobowe Użytkowników Portalu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku Użytkownika, który dokonuje zakupu odpłatnych Usług Elektronicznych (np. promocji Ogłoszeń) na Portalu Internetowym i korzysta z płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Użytkownika.

dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Portalu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych 
(w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Portalu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

dostawcy umieszczonych na stronie Portalu Internetowego wtyczek społecznościowych, skryptów oraz innych podobnych narzędzi umożliwiających przeglądarce osoby odwiedzającej stronę Portalu Internetowego pobieranie treści od dostawców wspomnianych wtyczek i przekazywanie w tym celu tym dostawcom danych osobowych osoby odwiedzającej, w tym również:

Meta Platforms Ireland Ltd. – Administrator może korzystać na stronie Portalu Internetowego z wtyczek społecznościowych serwisu Facebook (np. przycisk „Lubię to!”, „Udostępnij”) i w związku z tym może gromadzić i udostępniać dane osobowe Użytkownika korzystającego z wtyczek na stronie Portalu Internetowego do Meta Platforms Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) w zakresie i zgodnie z zasadami prywatności dostępnymi tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy/ (dane te obejmują informacje o działaniach na stronie Portalu Internetowego – w tym informacje o urządzeniu, odwiedzanych witrynach, zakupach, wyświetlanych reklamach oraz sposobie korzystania z usług).

11. Profilowanie na Portalu Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Portalu Internetowego, np. poprzez analizę dotychczasowej historii działań podejmowanych na Portalu Internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. rabat lub ofertę

Administrator może korzystać na Portalu Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia umowy czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych na Portalu Internetowym. Efektem korzystania z profilowania na Portalu Internetowym może być np. przypomnienie o niedokończonych działaniach na Portalu, przesłanie kodu rabatowego na usługi Portalu lub zaproponowanie jej lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty usług Portalu Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję o swoich działaniach na Portalu Internetowym, a także o tym, czy skorzysta np. z przyznanego jej rabatu lub oferty.

Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także 
o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze, Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące możliwego profilowania.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

12. Szczegóły dotyczące sposobu korzystania przez nas z plików cookies znajdziesz w naszej Polityce Cookies

13. Portal Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Portalu Internetowego Administratora i nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zarzadzania prywatnością̨, które na nich obowiązują̨. Poprzez przystąpienie do korzystania z Serwisu, wyrażasz automatycznie zgodę na warunki określone w niniejszej Polityce prywatności.

Serwis jest naszą wyłączną własnością. Zapraszając Cię do nieskrępowanego korzystania z naszego Serwisu, pragniemy zwrócić Twoją uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej. Informujemy zatem, że Serwis zawiera chronione prawem autorskim i stanowiące własność twórców dokumenty, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, grafikę, rysunki, animacje, dźwięki i programy. Zastosowany w Serwisie układ oraz wybór prezentowanych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawa autorskiego.
Zobowiązujesz się do wykorzystywania wszystkich materiałów prezentowanych w Serwisie wyłącznie w zakresie użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych, bez uprzedniej, pisemnej zgody naszej lub innego uprawnionego podmiotu, jest surowo zabronione.

14. Pregierz.pl zapewnia użytkownikom Serwisu możliwość kontaktu ws. ochrony danych, jak również wsparcia przy edycji ustawień, w szczególności dostosowania plików „cookies” do swoich preferencji poprzez albo w przypadku innych zapytań:

w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro[@]myzalatwimy.pl
pisemnie (korespondencyjnie) na adres: My załatwimy spółka z o.o. Bystrzyca Kłodzka 57-500,
ul.M.Konopnickiej 2B/33
Indywidualny kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych, przetwarzania danych, zgłaszania zastrzeżeń, uwag albo sygnalizowania nieprawidłowości w zakresie ochrony danych osobowych: w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: inspektor[@]myzalatwimy.pl

Skip to content